I’d say ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️-0 is a pretty alright start to the season #IXI